EN HU FR ES DE IT

Egyesület
az Európai
Méhekért

Összefoglaló a "Eu Bee Made" védjegy létrehozásának céljairól, valamint a használatának szabályairól:

Az egyesületünk kezdeményezi egy olyan rendszer létrejöttét, amely az Európai Unióban termelt mézek eredetét a termelőtől a fogyasztóig védjegyhez kötve védi. Erre alapozva marketing kampány indítható ezen mézek fogyasztásának ösztönzésére. A szükséges szabályrendszert csatoltuk, amely egyelőre tervezet, mert megvitatásába más uniós méhész szervezeteket is be szeretnénk vonni. A tervezet egyelőre azokat a szabályokat tartalmazza, amelyekkel az alapítók egyetértettek.

Célunk továbbá, hogy minden jelentősebb nemzeti méhész egyesület az unióban delegáljon tagot az egyesületünkbe. Ezen keresztül egyesületünk váljon egy olyan összeurópai szervezetté, amelyiknek elsődleges feladata az Európai Unió méhészeteinek az értékesítési pozícióit javítani.

A tervezet szerint:

A védjegy használatának megszerzése korlátozások vállalásával jár együtt. Ezek azért szükségesek, hogy ellenőrizhető rendszert állítsunk fel. A legfontosabb szabály a mézre vonatkozik: az "EU Bee Made" védjegy kizárólag az Európai Unió tagországaiban megtermelt méz jelölésére használható! Területileg is korlátozni kell, hogy ki kérelmezheti a védjegyhasználatot. A védjegyet a földrajzi értelemben vett Európa méhészetei és mézcsomagolói kérelmezhetik és használhatják majd. Tehát nem csak az Európai Unió tagországaiban működő, hanem más európai csomagoló cég is (és méhészet, ha idegen mézet is csomagol) használhatja, de kizárólag az Európai Unió tagországai termelőitől származó mézre kaphatja meg. (Például egy angol méhész fölteheti a védjegyet egy magyar vagy olasz termelőtől vásárolt akácmézre, de a sajátjára nem, mert Anglia már nem tagja az Európai Uniónak). A teljes ellenőrizhetőség végett elengedhetetlen szabály az is, hogy a csomagoló közvetlenül a termelőtől szerezze be a teljes forgalmazott mézmennyiségét. Aki igényli a védjegyet, annál a teljes méz mennyiségének beszerzését - tehát azt is, amire az eladása során nem kér védjegyet, mert például egy diszkontlánc sajátmárkás méze lesz belőle - közvetlenül termelőktől származó mézzel kell biztosítania. Annak érdekében, hogy az ilyen méz is (amire nem kér védjegyet) nyomon követhető legyen, csakis termelőtől és a földrajzi értelemben vett Európából származhat. Ez a szabály azért fontos, mert így az összes beszerzése visszakövethető, egészen a méhészetekig. A mézet ugyanis nagyon profin hamisítják, viszont méhészeket nagy számban Európában lehetetlen megvesztegetni, hogy eredetet igazoljanak hamisított mézeknek.

Az ellenőrzéseket független pénzügyi auditorokra bízzuk majd. Élelmiszerbiztonsági szakemberekre szerintünk nem lesz szükség, mert, ilyen szempontból a vevők és a hatóságok elég jól ellenőrzik a csomagolókat. Az adott vállalkozásnál a méz forgalommal a feladata a pénzügyi auditoroknak az lesz, hogy ellenőrizzék a vásárlás és értékesítés anyagmérlegét és azt, hogy termelőktől szerezték e be azt az előírt módon!? A pénzügyi ellenőrzés azért fontos, mert itt képtelenség elfedni a valóságot. Szükségszerűen annak fizetnek a csomagolók, akitől származik a méz.

A védjegynek összességében az a célja, hogy megvalósítson az Európai Uniós méhészetek és fogyasztók számára egy fontos és ellenőrzött rendszert, amely garantálja, hogy a védjeggyel jelzett üveg biztosan olyan mézet tartalmaz, amely közvetlenül az Európai Unió valamely tagországában működő méhészetből származik.

SZABÁLYZAT az „EU BEE MADE” ábrás uniós védjegy használatára

TERVEZET!!!

A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse az alábbi grafikájú „EU BEE MADE” ábrás védjegyre (a továbbiakban: „Védjegy”) tekintetében az Egyesület az Európai Méhekért (a továbbiakban: „Egyesület”) tagjai és más, az Egyesület által meghatározott feltételeknek megfelelő személyek (a továbbiakban: „Használó”) számára biztosított használati jog (a továbbiakban: „Használati Jog”) megadására és visszavonására vonatkozó feltételeket.

I. A Használati Jog megszerzésére vonatkozó jogosultság feltételei

1.1.Feltéve, hogy megfelelnek a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb szigorú feltételeknek is, a Védjegy használatára jogosultságot szerezhetnek – függetlenül attól, hogy az Egyesületnek tagjai-e vagy sem:

(i) azok a méhészetek, amelyek az Európai Unió területén találhatóak (a továbbiakban: „Európai Uniós Méhészetek”);

(ii) azok a mézcsomagoló és mézfelhasználó vállalkozások, amelyek a Földrajzi Európa területén találhatóak (a továbbiakban: „ Mézfeldolgozók”).

1.2.Az 1.1.(ii) pont tekintetében a Földrajzi Európához tartozónak kell tekinteni mindazokat az országokat, amelyeknek van európai területük, továbbá azokat az országokat is, amelyek ezekhez az országokhoz vámhatárok nélkül kapcsolódnak.

1.3.A Használati Jogot csak olyan Európai Méhészetek és Mézfeldolgozók szerezhetik meg, amelyek

(i) legalább öt éve foglalkoznak fogyasztói méz értékesítésével;

(ii) üzleti forgalmának legalább 75%-a méz értékesítéséből származik;

(iii) méz értékesítéséből származó üzleti forgalma a saját országukban érvényben lévő számviteli szabályokban előírt iratmegőrzési időn belül kizárólag a Földrajzi Európából származó, közvetlenül a termelőtől beszerzett méz csomagolásából származik (Mézfeldolgozók esetén);

(iv) üzleti forgalma teljes egészében dokumentált;

(v) a tevékenységükre vonatkozó valamennyi hatósági engedéllyel rendelkeznek; továbbá

(vi) nem csomagolnak, és nem csomagoltatnak mézet bérmunkában.


II. A Védjegy használatára vonatkozó szabályok

2.1.A Védjegy kizárólag olyan méz piaci értékesítésével kapcsolatban használható, amely az Európai Unió területéről származik, és amelyet a Használó kizárólag Európai Uniós Méhészetektől vásárolt (a továbbiakban: „ Európai Uniós Méz”). Kivételesen, abban az esetben, ha valamely uniós tagállamnak a Földrajzi Európán kívüli területe is van, az adott ország Földrajzi Európán kívüli területein megtermelt mézet is Európai Uniós Méznek kell tekinteni.

2.2. A 2.1. pont vonatkozásában az Európai Uniós Méhészetektől történő vásárlásnak minősül

(i) a közvetlen vásárlás; valamint

(ii) amennyiben az adott körülmények között közvetlen vásárlás nem lehetséges, a közvetítőn keresztül történő vásárlás, mely esetben a Használó a méz vételárát a közvetítőnek fizeti meg, aki azt tovább fizeti az Európai Uniós Méhészeteknek.

2.3.A Védjegyet a Használati Jog jogosultja kizárólag a saját neve alatt vagy a tulajdonában lévő egyéb márkanevek alatt forgalomba hozott mézre vonatkozóan használhatja. Vevői saját márkák alatti értékesítés esetében a Védjegy használata szigorúan tilos.

2.4.A Használónak biztosítania kell, hogy az Európai Uniós Méz az Európai Uniós Méhészetek általuk aláírt címkével ellátott edényében az Európai Uniós Méhészet nevével azonosítva kerülhet be a Használó raktárába.

2.5.A Védjeggyel ellátott termékeket sorszámozottan kell forgalomba hozni, a csomagoláson fel kell tüntetni továbbá a gyártási tételszámot, az alkalmazott sorszámozást (–tól, -ig), a származási országot, vagy származási országokat, ha az Európai Uniós Méz több országból származó méz keveréke.

III. A Használó Egyesület felé fennálló kötelezettségei

3.1.A Használó köteles az Egyesület részére biztosítani az Európai Uniós Méz forgalmával kapcsolatos teljes átláthatóságot annak érdekében, hogy az Egyesület az Európai Uniós Méz nyomon követését - a termelőtől kezdődően - ellenőrizni tudja, beleértve az Európai Uniós Méz forgalmának mennyiségi adatait mézfajtánkénti csoportosításban. Az ellenőrizhetőség érdekében ezeket az adatokat (közvetítőn keresztül történő vásárlás esetén már az Európai Uniós Méz közvetítő általi megvásárlására vonatkozó adatokat is) a Használó köteles naprakészen az Egyesület szerverére történő feltöltéssel az Egyesület rendelkezésére bocsátani.

3.2.A Használó tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést az Egyesület az Egyesület által kijelölt könyvvizsgáló, vagy – amennyiben az Egyesület által kijelölt könyvvizsgáló személyét a Használó nem fogadja el, egy nemzetközileg elismert független könyvvizsgáló útján végzi el. Az ellenőrzés költségei minden esetben a Használót terhelik.

3.3.A Használó az Európai Méz Védjeggyel ellátott csomagolását előzetesen köteles jóváhagyatni az Egyesülettel, köteles továbbá valamennyi méztételből 2-2 mintát az Egyesület részére elküldeni.

IV. A Használati Jog ellenértéke

4.1.A Használati Jog ellenértékeként a Használó használati díjat köteles fizetni, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

- egyszeri belépési díj, amelynek összege megegyezik az 5.2. pont szerinti előzetes ellenőrzés költségével; és

- az Európai Méz Használó általi forgalmazása után számított forgalomarányos használati díj (a továbbiakban: „ Használati Díj”).

4.2.A Használati Díj százalékos mértékét, a megfizetés módját és egyéb feltételeit az Egyesület Elnöksége határozza meg. A mindenkor érvényes Használati Díj feltételeket az Egyesület megfelelő módon elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

V. A Használati Jog megadása és visszavonása

5.1.A Használati Jog megadására irányuló kérést az Egyesülethez kell írásban (beleértve az elektronikus levél-formát is) beterjeszteni az erre rendszeresített űrlapon. Ezen az űrlapon a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Használati Jog megadásához szükséges feltételeknek megfelel és a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítését vállalja.

5.2.A Használati Jog megadásának a feltétele, hogy az Egyesület a jelentkezőnél a 3.2. pontban foglaltak szerinti előzetes ellenőrzést végezzen annak megállapítása érdekében, hogy a jelentkező a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel-e.

5.3.A Használati Jog megadása tárgyában az Egyesület Elnöksége határoz. Az Egyesület Elnöksége a Használati Jog megadásáról vagy annak megtagadásáról a kérés előterjesztőjét írásban értesíti. Az elutasító döntést indokolni kell. A Használati Jog megadása csak akkor tagadható meg, ha a kérés előterjesztője a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg.

5.4.A Használati Jog megadása határozatlan időre szól. A Használati Jog az Egyesület Elnöksége által visszavonható, amennyiben bebizonyosodik, hogy a Használó nem felel meg a Használati Jog megadásához szükséges feltételeknek vagy megszegi a jelen Szabályzatban foglalt bármely kötelezettségét. A Használati Jog visszavonása tárgyában az Egyesület Elnöksége határoz.

5.5.A Használati Jog megszűnik, ha az Egyesület azt visszavonja, ha az Egyesület és a Védjegyjogosult közötti Használati Szerződés megszűnik, vagy ha a Védjegyjogosult megszűnik a Védjegy jogosultja lenni. A Használati Jog megszűnése esetén a Használó köteles a Védjegy használatával haladéktalanul felhagyni.

5.6.Az Egyesület Elnökségének a Használat Jog megtagadására vagy visszavonására vonatkozó döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.

5.7.A Használati Jog megadása a Használót nem jogosítja fel arra, hogy az EUIPO előtt vagy bármely országban a Védjeggyel kapcsolatban bármilyen oltalmi bejelentést tegyen vagy, hogy a Használati Jogot a védjegylajstromba bejegyeztesse.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1.A jelen Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.